در اصطلاح کدنویسی، یک قطعه متن را آموزش برنامه نویسی کودکان رشته می نامند. ما می‌توانیم یک مقدار رشته را در متغیر x با احاطه کردن آن به صورت تک یا دو کوتیومی ذخیره کنیم: دو تفاوت بین نحو برای آمو�… Read More


اگر ندانید چگونه یک ایمیل ساده تایپ کرده آموزش برنامه نویسی کودکان و ارسال کنید، احتمالاً با فرصت های شغلی جدید خیلی دور نخواهید شد.کدنویسی سواد کامپیوتری آموزش برنامه نویسی کودکان جدید است. �… Read More


اگر محدودیت خاصی در دامنه اعداد داریم، آموزش برنامه نویسی کودکان مثلاً همه اعداد اول را در محدوده 100 تا 1000 تعیین کنید سپسغربال راهی برای رفتن است. طول برد یک عامل بسیار مهم است، آموزش برنامه نوی… Read More